Kaupan ehdot

Yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.11.2019 alkaen.

1. Yleistä: Seuraavia ehtoja sovelletaan sopimuksessa ("Jäsenyyssopimus") mainitun henkilön (”Jäsen”) ja CLUB24SEVEN välisessä sopimuksessa. Nämä ehdot ovat keskeinen osa Jäsenyyssopimusta. Jäsenyyssopimuksen lisäksi jäsentä sitovat myös muut erityiset ehdot, joita voi milloin tahansa olla voimassa muissa palveluissa ja tarjouksissa. Ostamalla kaupasta sitoudut näihin ehtoihin.

2. CLUB24SEVEN-jäsenyys

2.1. CLUB24SEVEN-jäseneksi voivat liittyä yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla on hyvä yleinen terveydentila ja joilla ei CLUB24SEVENn mielestä ole ilmiselvää terveydellistä ja/tai vammautumisen vaaraa.  

2.2. Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat liittyä CLUB24SEVENn jäseneksi vanhempansa tai huoltajansa suostumuksella. Vanhempi tai huoltaja on laillisesti vastuussa jäsenyydestä ja kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista.

2.3. CLUB24SEVEN:llä on käytössä jäsenkortti. Jäsenkortti on CLUB24SEVEN omaisuutta ja on tarkoitettu vain Jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Korttia ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle.  

2.4. Jäsenyys on voimassa Jäsenyyssopimuksessa mainitusta päivämäärästä alkaen.

2.5. CLUB24SEVEN-jäsenyys on määräaikaisesti 12kk voimassa oleva sopimus, jonka jälkeen jäsenyyssopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 1kk irtisanomisajalla.  Mikäli sopimuksessa on määritelty muu sitova sopimusaika, sopimus on voimassa vähintään sitovan sopimusajan mukaisesti. Sitova sopimusjakso on aina 12 maksullista kuukautta.

2.6. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä kukaan muu kuin jäsen itse voi käyttää sitä.

3. Jäsenmaksut

3.1. Jäsenet maksavat kuukausimaksun, liittymismaksun ja muut mahdolliset maksut CLUB24SEVENn kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti. Sama koskee vanhempaa tai huoltajaa tai muuta jäsenyydestä laillisessa vastuussa olevaa henkilöä Jäsenyyssopimuksen mukaisesti. CLUB24SEVEN jäsenmaksun eräpäivä on jokaiseen kuun 4. päivä.

3.2. Kuukausimaksu maksetaan sovittuna ajankohtana toistuvasti, ja poikkeustapauksissa liittymisen yhteydessä erityisehtoja sovellettaessa. Jäsen on velvollinen varmistamaan, että jäsenmaksut maksetaan ajallaan, ja hänen on otettava yhteyttä CLUB24SEVEN:n, jos maksupyyntöä ei tule.

3.3. Jäsen on velvollinen tekemään tarvittavan e-laskusopimuksen pankkinsa kanssa automaattisesta kuukausittaisesta jäsenmaksun maksamisesta. Jäsenen on aina varmistettava, että määritetty käyttövara kattaa laskun summan ja että maksu suoritetaan eräpäivään mennessä. Mikäli Jäsenen pankki ei ole vahvistanut palvelua CLUB24SEVEN:lle kuukauden 3. päivään mennessä, Jäsenelle lähetetään paperilasku kertyneestä maksusta. Laskutuslisä 10€/paperilasku.

3.4. Jos Jäsen ei maksa eräpäivään mennessä, maksutavasta huolimatta, hänelle lähetetään perintäkirje uudella eräpäivällä. Maksun viivästyessä CLUB24SEVEN:llä on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

3.5. Jos Jäsen on muulla tavoin laiminlyönyt maksun ja saa maksumuistutuksen, ilmoituksen perinnästä tai perintäkirjeen ulkoiselta perintätoimistolta, maksettaessa on käytettävä ulkopuolisen perintätoimiston laskun tietoja.

3.6. Jäsenellä on hintatakuu kuukausittaisesta jäsenmaksustaan sitoutumisjakson ajan.  CLUB24SEVEN:llä ei ole oikeutta muuttaa jäsenmaksua ennen sitoutumisjakson päättymistä.

4. Jäsenen velvollisuudet

4.1. Jäsen sitoutuu:

4.1.1. Olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita CLUB24SEVEN:n tiloissa.

4.1.2. Jäsenen on ilmoitettava CLUB24SEVEN:le yhteystietojensa/maksutietojensa muutoksista. Tämä koskee nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kaikkien muiden asiaankuuluvien tietojen muutosta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

4.1.3. Jäsenen on ilmoitettava CLUB24SEVEN:lle sellaisista olosuhteiden muutoksista, joiden seurauksena Jäsen ei enää ole oikeutettu saamaan tiettyä alennusta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

4.1.4. Rekisteröimään jäsenkorttinsa liikuntakeskukseen saapuessaan, ennen kuin Jäsen käyttää CLUB24SEVEN kuntosalia. CLUB24SEVEN:llä on oikeus pyytää Jäsentä esittämään henkilöllisyystodistuksen.

4.2. CLUB24SEVEN:lle on ilmoitettava jäsenkortin katoamisesta mahdollisimman pian. Tällöin CLUB24SEVEN sulkee kadonneen jäsenkortin ja antaa uuden jäsenkortin. Saadessaan uuden jäsenkortin Jäsenen on maksettava kortin korvaamismaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

4.3. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia huolellisesti niin, ettei kukaan muu pääse käyttämään sitä. CLUB24SEVEN:lle on ilmoitettava epäillystä väärinkäytöksestä mahdollisimman pian. Mikäli väärinkäytös todetaan tahalliseksi, esimerkiksi Jäsen päästää luvattomia henkilöitä salille sisälle, voidaan tästä rikkomuksesta periä Jäseneltä 100 euron suuruinen rikkomusmaksu.

5. Henkilötiedot, markkinointi ja viestintä

5.1. CLUB24SEVEN käsittelee Jäsenen henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Jäsen hyväksyy sen, että CLUB24SEVEN ja muut samaan konserniin kuuluvat yritykset rekisteröivät, tallentavat ja käyttävät henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva, maksutiedot ja vastaavia tietoja) ja Jäsenen CLUB24SEVEN:n palveluiden käyttöä koskevia tietoja jäsentilin hallintaan liittyen, mukaan lukien CLUB24SEVEN palveluita koskevat tiedot. Tietosuojavastaava on CLUB24SEVEN, jota edustaa toimitusjohtaja.

5.3. Tekemällä Jäsenyyssopimuksen Jäsen hyväksyy sen, että CLUB24SEVEN voi ottaa Jäseneen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, jne.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsen voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointitiedusteluita ottamalla yhteyttä CLUB24SEVEN:n. 

5.4. Edellä mainittu Jäsenen suostumus on voimassa Jäsenyyssopimuksen voimassaoloajan ja kuusi (6) kuukautta Jäsenyyssopimuksen päättymisen jälkeen. Tämän tarkoituksena on, että voimme tarjota Jäsenelle aiempaan CLUB24SEVEN-jäsenyyteen liittyviä etuja.

5.5. CLUB24SEVEN lähettää jäsenyyttä koskevia tietoja ensisijaisesti Jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kotiosoitteeseen.

6. Jäsenyyssopimuksen irtisanominen ja muuttaminen

6.1. Jäsenyys on voimassa sitoutumisjakson määräaikaisena (normaalisti 12kk), jonka jälkeen jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena (kts. edellä kohta 2.5), joka voidaan irtisanoa. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi, jolloin irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti info@club24seven.com osoitteeseen.

6.2. Verkossa ostettuihin palveluihin sovelletaan Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevaa pykälää (6. luvun 14§). Kuluttajalla on oikeus peruuttaa verkossa tehdyn palvelun kauppa 14vrk aikana. Peruttaaminen tehdään kirjallisesti ilmoittamalla siitä CLUB24SEVEN:lle osoitteeseen info@club24seven.com.  Peruutustapauksissa ennakkoon suoritetut maksut palautetaan, poislukien henkilökohtaiset liikuntaedut.

6.3. CLUB24SEVENin Jäsenyys tulee aina irtisanoa kirjallisesti ja Jäsenen tulee voida osoittaa irtisanominen. CLUB24SEVEN vahvistaa sähköpostilla tai kirjeitse, että irtisanoutuminen on vastaanotettu viimeistään 14 päivän kuluessa irtisanoutumisen vastaanottamisesta. Mikäli Jäsen ei ole saanut irtisanomisesta CLUB24SEVEN:n kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee Jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä CLUB24SEVEN:iin asian selvittämiseksi.

6.4. Erityisissä tapauksissa Jäsen voi anoa jäsenyyden päättämistä sitoutumisjakson aikana. Tällöin Jäsenen on voitava osoittaa, että on ilmennyt erityisiä odottamattomia olosuhteita, joihin Jäsen ei voi vaikuttaa. Lisäksi näiden erityisten olosuhteiden on oltava syy, jonka vuoksi Jäsen ei voi käyttää jäsenyyttään. Hakemus jäsenyyden päättämisestä on toimitettava liitteineen CLUB24SEVEN:lle kirjallisena viipymättä olosuhteiden ilmettyä. CLUB24SEVEN käsittelee hakemuksen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

6.5. Jos CLUB24SEVEN ja Jäsen ovat kumpikin sitä mieltä, että harjoittelun jatkaminen aiheuttaisi huomattavan haittavaikutusten riskin Jäsenen terveydelle, Jäsenyyssopimus irtisanotaan. Jos jäsenyys irtisanotaan, Jäsenelle maksetaan takaisin mahdollinen ennakkoon maksettu osuus jäsenmaksusta.

6.6. CLUB24SEVENllä on oikeus jäädyttää jäsenyys tietyksi ajaksi tai irtisanoa Jäsenyyssopimus välittömästi, jos Jäsen rikkoo Jäsenyyssopimusta olennaisella tavalla. Olennaisia rikkomuksia ovat muun muassa seuraavat:

6.6.1. Kuukausittaisen jäsenmaksun ja muiden maksujen maksamatta jättäminen perintäkirjeestä tai muusta muistutuksesta huolimatta.

7. Henkilövahinko, säilytys ja vastuu varkaustapauksessa

7.1. Jäsen kuntoilee aina omalla vastuullaan. CLUB24SEVEN ei vastaa mistään vammoista, joita Jäsen mahdollisesti saa CLUB24SEVEN-keskuksessa ollessaan. Vastaavaa vastuunrajoitusta sovelletaan myös muissa CLUB24SEVEN käytössä olevissa kuntoilutiloissa.

7.2. Jäsen on velvollinen käyttämään omaa riippulukkoa säilyttäessään henkilökohtaista omaisuuttaan keskuksessa olevassa kaapissa harjoittelunsa ajan. Jos Jäsen jättää tavaroitaan CLUB24SEVEN:llä olevaan kaappiin normaalin harjoitteluajan jälkeen, CLUB24SEVEN:llä on oikeus murtaa Jäsenen lukko ja ottaa tavarat talteen. Jäsenen on haettava talteen otetut tavarat kahden viikon kuluessa. CLUB24SEVEN ei vastaa tällaisen omaisuuden menetyksestä eikä mainittuna säilytysaikana.

7.3. CLUB24SEVEN ei vastaa Jäsenen CLUB24SEVEN:lle tuoman henkilökohtaisen omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta. Tätä lauseketta sovelletaan huolimatta siitä, onko omaisuus lukittu tavalliseen kaappiin vai arvoesinekaappiin tai vastaavaan.

8. Vastuunrajoitus, sovellettava lainsäädäntö, riita-asiat ja oikeudenkäyttöalue

8.1. CLUB24SEVEN ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat Jäsenen CLUB24SEVEN kuntoilutilojen käyttöä, kun olosuhteet eivät ole  CLUB24SEVEN hallittavissa eikä CLUB24SEVEN ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este).

8.2. Jäsenyyssopimuksessa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

8.3. Jäsenen ja CLUB24SEVEN väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa Osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

9. Maksupalvelutarjoaja

9.1. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Puhelin: 020 718 1830 www.paytrail.com


(c)2019, Club24seven. Kaikki oikeudet pidätetään
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän