GDPR

GDPR

TIETOSUOJASELOSTE GDPR

Club24Seven kunnioittaa yksityisyyttäsi ja suojaa Club24Sevenin palveluita (Yht. ”Palvelut”) käyttävien henkilöiden (”Käyttäjä(t)” tai ”Sinä”) yksityisyyttä. Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa Sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja (”Henkilötiedot”) ja ei-henkilökohtaisia tietoja keräämme, ja miten käytämme näitä tietoja. Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkeen Palveluiden käyttöön, ja Sinun tulee lukea tämä asiakirja ennen kuin aloitat Palveluiden käytön. Käyttämällä Palveluista hyväksyt Club24Sevenin tietosuojakäytänteet. Tämä Tietosuojakäytäntö on myös osa Club24Sevenin palveluiden Käyttöehtoja. Jos et hyväksy tätä Tietosuojakäytäntöä taikka Club24Sevenin Käyttöehtoja, et voi käyttää Palveluita. Club24Seven kerää sekä henkilötietoja että ei-henkilökohtaisia tietoja ja yhdistelmiä tällaisista tiedoista. ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. Club24Seven voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Club24Seven voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoa poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Club24Seven tarjoaa Palveluita kaikille 15 vuotta täyttäneille henkilöille. Club24Seven ei tietoisesti kerää, ylläpidä tai käytä alle 15-vuotiaiden henkilötietoja. Club24Seven ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista joita kolmannet osapuolet voivat tarjota.

Henkilötietojen käsittely

Club24Seven kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä ja kerätä niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita tarvitaan: käyttäjätilien ja – profiilien luomiseen ja ylläpitoon; maksuliikenteen hoitamiseen; Palveluiden käyttämiseen, ylläpitoon, muokkaamiseen ja kehittämiseen; Käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen Käyttäjille; viestinnän mahdollistamiseen Palveluissa; sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen. Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan yhdistää kolmansilta osapuolilta saatuihin tietoihin ymmärtääksemme paremmin mieltymyksiäsi ja tarjotaksemme parempia palveluita. Club24Seven noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaan sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. Club24Seven käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Club24Sevenin henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Kerättävät tiedot ja tietolähteet

Keräämme tietoja useista luokista ja lähteistä:

• tietoja, jotka Käyttäjä antaa
• teknisesti kerätyt tiedot Palveluiden käyttämisestä
• kolmansien osapuolten antamat tiedot (kuten sosiaalinen media), jotka liittyvät Palveluihin.

Keräämme tietoja, jotka annat meille esimerkiksi rekisteröityessäsi Palveluiden käyttäjäksi tai käyttäessäsi Palveluita. Tällaisia tietoja voivat olla nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, henkilötunnus ja kieli. Keräämme myös tietoja koskien koulutuksiin osallistumisista ja osaamistasoa Palveluissa. Kehittääkseen Palveluita Club24Seven voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä, kerätäkseen ja käyttääkseen ei-henkilökohtaisia tietoja. Google Analytics kerää ja tallettaa tietoja kuten: internetsivustojen vierailuajat; vieraillut sivut; sivustojen yksittäisten sivujen vierailuajat; vierailijan IP-osoitteen; vierailijan käyttämän käyttöjärjestelmän; sekä laitteen tiedot. Club24Seven voi ottaa käyttöön ominaisuuden mainosten sisällyttämiseksi Palveluihin, ja voi käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa teknologiaa tietojen keräämiseksi Palveluista. Tällainen mainonta voi perustua käyttäjäprofiilin tietoihin kohdennettujen mainosten tarjoamiseksi, ja tällainen mainonta voi tulla myös ulkopuolisilta mainosverkostoilta.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käyttämällä Palveluita annat tietoja itsestäsi Club24Sevenille. Palveluiden käyttöön liittyen, kuten kommunikoimalla Palveluiden sisällä, saatat antaa tietoja itsestäsi myös muille käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot ovat julkisesti muiden käyttäjien nähtävillä, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa. Club24Seven ei vastaa mistään sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka päätät itse tuoda julki Palveluiden sisällä. Club24Seven ei luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten ilman Sinun hyväksyntääsi, pois lukien sellaisten erityisten ohjelmien tai ominaisuuksien käyttö, joiden käyttöön sinulla on mahdollisuus osallistua tai olla osallistumatta. Club24Seven ei ole vastuussa kolmansien osapuolten Henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietojasi voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan Palveluiden sisällä ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä luvallasi myös Club24Sevenin sähköpostimarkkinointiin. Club24Seven voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Club24Seven voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Club24Sevenilla on oikeus jakaa henkilötietojasi edellä mainituille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi Club24Sevenille. Club24Seven ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä. Club24Seven voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; Palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita; Palveluhyödykkeiden käytöstä; klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneiden kolmansien osapuolten kanssa avustaakseen näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Palveluita, promootioita ja/tai Palveluiden käytettävyyttä. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi. Club24Seven voi jakaa Käyttäjän tietoja (ml. henkilötiedot) mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jos Club24Seven tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle. Sinua koskevia tietoja taikka anonyymiä tietoa voidaan jakaa mainostajille, julkaisijoille, yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille. Käyttämällä Palveluita tiedostat ja hyväksyt, että Club24Sevenin Palveluiden palvelin voi sijaita tai voidaan sijoittaa Euroopan Unionin tai Yhdysvaltojen ulkopuolelle, ja tietojasi voidaan tämän vuoksi siirtää näiden alueiden ulkopuolelle. Club24Seven noudattaa tällaisissa siirroissa ja tietojen ylläpidossa Henkilötietoja ja tietosuojaa koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä sekä tätä Tietosuojakäytäntöä.

Rekisterin suojaus

Henkilörekisteriä ylläpidetään erillisen palveluntuottajan asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Club24Sevenille, Club24Sevenin työntekijöille sekä Club24Sevenin yhteistyökumppaneille, joille Club24Seven on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Pääsy tietokantaan on mahdollista vain sellaisille henkilöille, joille Club24Seven on antanut nimenomaisen valtuutuksen. Vaikka Club24Seven tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Club24Seven tulee ilmoittamaan internetsivuillaan mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat henkilötietojen turvallisuuden. Club24Seven voi myös tilapäisesti sulkea Palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista. Club24Sevenin on mahdollista käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen kävijöitä, heidän Palveluiden käyttöään sekä heidän käyttötottumuksiaan parantaakseen Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen Palveluita edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Palveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sen seurauksella, että osa Palveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi Club24Seven voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja. Tällaiset seurantatyökalut voivat muuttaa laitteesi asetuksia tai säätöjä. Palvelut eivät tällä hetkellä sisällä kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia. Tulevaisuudessa Club24Seven voi sisällyttää kolmansien osapuolten mainoksia Palveluihin, ja nämä mainokset saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Club24Seven vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva Henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Club24Seven tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Club24Sevenin mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Club24Seven voi edelleen lähettää asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Palveluiden tarjoamista tai Club24Sevenin liiketoimia.

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Club24Seven voi yksipuolisesti muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään Club24Sevenin internetsivustolle, ja tästä syystä käyttäjiä kehotetaankin säännöllisesti tarkistamaan kyseinen sivu mahdollisten Tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta Käyttäjien oikeuksiin ilman nimenomaista hyväksyntään.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Club24Seveniin seuraava yhteystietoja käyttäen:
Sport24seven International Oy
Y-tunnus: 3089382-3
info@club24seven.com
tel. 0400449917


(c)2019, Club24seven. Kaikki oikeudet pidätetään
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän